HPL Wood Grain

TAS14022CT99

Tỷ lệ 1/1
50x50mm

Tải xuống

Tỷ lệ 1/10
1200x2400mm

Tải xuống

Thông tin sản phẩm

-

Mã hiệu mặt hàng

TAS14022CT99

Tên thiết kế

Light Lebanon Cedar

Thông tin

Kích thước Độ dày Mã & tên kết cấu Màu chính
1230×2445mm 0.8mm T99 : Floating Vertical Brown
MẪU YÊU CẦU
Kích cỡ mẫu A5

Tối đa 5 cái

Đầu trang