HPL Virutect

YAS14141CP62

Tỷ lệ 1/1
50x50mm

Tải xuống

Tỷ lệ 1/10
1200x2400mm

Tải xuống

Thông tin sản phẩm

14141P-62

Mã hiệu mặt hàng

YAS14141CP62

Tên thiết kế

Black Canty Pearl

Thông tin

Kích thước Độ dày Mã & tên kết cấu Màu chính
1220×2440mm 0.8mm P62 :Woody Brown
MẪU YÊU CẦU
Kích cỡ mẫu A5

Tối đa 5 cái

Đầu trang