HPL Virutect

YAS14093CP98

Trang chủ HPL Virutect YAS14093CP98

Tỷ lệ 1/1
50x50mm

Tải xuống

Tỷ lệ 1/10
1200x2400mm

Tải xuống

Thông tin sản phẩm

14093P-98

Mã hiệu mặt hàng

YAS14093CP98

Tên thiết kế

Medium Mode Walnut

Thông tin

Kích thước Độ dày Mã & tên kết cấu Màu chính
1230×2445mm 0.8mm P98 : Authentic Wood Brown
MẪU YÊU CẦU
Kích cỡ mẫu A5

Tối đa 5 cái

Đầu trang