HPL Virutect

YAS13010CP74

Trang chủ HPL Virutect YAS13010CP74

Tỷ lệ 1/1
50x50mm

Tải xuống

Tỷ lệ 1/10
1200x2400mm

Tải xuống

Thông tin sản phẩm

13010P-74

Mã hiệu mặt hàng

YAS13010CP74

Tên thiết kế

Pink

Thông tin

Kích thước Độ dày Mã & tên kết cấu Màu chính
1230×2445mm 0.8mm P74 : Delica Brown
MẪU YÊU CẦU
Kích cỡ mẫu A5

Tối đa 5 cái

Đầu trang