HPL Stone

ASW14159KM

Trang chủ HPL Stone ASW14159KM

Tỷ lệ 1/1
50x50mm

Tải xuống

Tỷ lệ 1/10
1200x2400mm

Tải xuống

Mã hiệu mặt hàng

ASW14159KM

Tên thiết kế

Pure Light Flash Marble

Thông tin

Kích thước Độ dày Mã & tên kết cấu Màu chính
1230×2445mm 1.0mm M : Gloss White
MẪU YÊU CẦU
Kích cỡ mẫu A5

Tối đa 5 cái

Đầu trang