HPL Stone

ASW14149KY32

Trang chủ HPL Stone ASW14149KY32

Tỷ lệ 1/1
50x50mm

Tải xuống

Tỷ lệ 1/10
1200x2400mm

Tải xuống

Mã hiệu mặt hàng

ASW14149KY32

Tên thiết kế

Pure Light Serpeggiante

Thông tin

Kích thước Độ dày Mã & tên kết cấu Màu chính
1230×2445mm 1.0mm Y32 : Rusty White
MẪU YÊU CẦU
Kích cỡ mẫu A5

Tối đa 5 cái

Đầu trang