HPL Patterns

ASW14076KS22

Trang chủ HPL Patterns ASW14076KS22

Tỷ lệ 1/1
50x50mm

Tải xuống

Tỷ lệ 1/10
1200x2400mm

Tải xuống

Mã hiệu mặt hàng

ASW14076KS22

Tên thiết kế

Pure Bella

Thông tin

Kích thước Độ dày Mã & tên kết cấu Màu chính
1230×2445mm 1.0mm S22 : Silk White
MẪU YÊU CẦU
Kích cỡ mẫu A5

Tối đa 5 cái

Đầu trang