HPL Patterns

AS-14162CY32

Trang chủ HPL Patterns AS-14162CY32

Tỷ lệ 1/1
50x50mm

Tải xuống

Tỷ lệ 1/10
1200x2400mm

Tải xuống

Mã hiệu mặt hàng

AS-14162CY32

Tên thiết kế

Deep Rusty Steel

Thông tin

Kích thước Độ dày Mã & tên kết cấu Màu chính
1230×2445mm 0.8mm Y32 : Rusty Brown
MẪU YÊU CẦU
Kích cỡ mẫu A5

Tối đa 5 cái

Đầu trang