CERARL Solid Color

FKJE6000ZYN20

Tỷ lệ 1/1
50x50mm

Tải xuống

Tỷ lệ 1/10
1200x2400mm

Tải xuống

Mã hiệu mặt hàng

FKJE6000ZYN20

Tên thiết kế

Pure Cool White/Line

Thông tin

Kích thước Độ dày Mã & tên kết cấu Màu chính
1220×2440mm 3.00mm Y20 :Line N
MẪU YÊU CẦU
Kích cỡ mẫu A5

Tối đa 5 cái

Đầu trang